Ο Δήμος Ιωαννιτών προχωρά σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού του αποτυπώματος

02/04/19 | Γραφείο Τύπου

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, υπέγραψε  τον Δεκέμβριο του 2015 το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του με την προσαρμογή του στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής

Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω στόχων το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση παρέλαβε τη μελέτη: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών», η οποία  χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος 2014-2020»,

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Βίνης, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Σ.Δ.Β.Ε. πραγματοποιήθηκαν οι δύο προβλεπόμενες από τα συμβατικά τεύχη διαβουλεύσεις.

Επίσης, στην Τεχνική Έκθεση «Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (Α.Ε.Α.)  CO2» έγινε υπολογισμός  της κατανάλωσης ενέργειας στον δημοτικό,  οικιακό, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, για να υπολογιστούν οι εκπομπές του CO2 στο έτος αναφοράς και να εξεταστούν οι απαραίτητες δράσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μείωση των εκπομπών CO2 έως 40% έως το 2030 – στόχος που απορρέει  από το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Με βάση τα στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων που συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν για τα δημόσια κτίρια, το δημοτικό φωτισμό, τις δημοτικές, τις οδικές μεταφορές και τα σκάφη της λίμνης, καθώς και τον οικιακό και τριτογενή τομέα υπολογίστηκε ότι για το έτος αναφοράς 2014 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντός των ορίων του Δήμου ανέρχονται σε 552.330 τόνους.

Οι ποσοστιαίες εκπομπές ανά τομέα προέρχονται:

 • 32% από τις οδικές μεταφορές,
 • 30,5% από τον οικιακό τομέα,
 • 19,1% από τον τριτογενή τομέα,
 • 5,4% τον δημοτικό τομέα.
 • 0,8% από τον πρωτογενή τομέα,
 • 12,2% από τον δευτερογενή τομέα και

Ο δημοτικός τομέας περιλαμβάνει τα δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις, τον οδοφωτισμό, τα δημοτικά οχήματα και τις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) και του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ).

Στο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια αναλύονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Παρουσιάζονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα εργαλεία χρηματοδότησης των προτάσεων.

Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει μέτρα και στόχους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2, όπως:

Δημοτικός τομέας: Προβλέπονται οι παρακάτω εννέα (9) κατηγορίες μέτρων, συνολικού προϋπολογισμού 24,12 εκ. ευρώ.

 • Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και πλατείες του Δήμου με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED: Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών CO2 3.748 τόνων ετησίως.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση επτά (7) δημοτικών κτιρίων και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης: Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών CO2 119 τόνων CO2 ετησίως.
 • Εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού – μεσαίου κόστους σε δημοτικά κτίρια:  Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών CO874τόνων CO2 ετησίως.
 • Ενεργειακές παρεμβάσεις και μετατροπή σχολικού συγκροτήματος σε συγκρότημα Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας: Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών CO2 87 τόνων CO2 ετησίως.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια (400kW) και Κτήματα/Οικόπεδα (2ΜW) και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Βιοαερίου ΧΑΔΑ Δουρούτης (425kW): Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 5.128 τόνων CO2 ετησίως.
 • Δημιουργία και ανάπλαση χώρων πράσινου και άλλων κοινόχρηστων χώρων: Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 21τόνωνCO2 ετησίως.
 • Ενεργειακές παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ και του ΣΥΔΛΙ: Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 8.141 τόνων CO2 ετησίως.
 • Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων με νέα υβριδικά/ηλεκτροκίνητα, εκπαίδευση των οδηγών του Δήμου στην οικολογική οδήγηση και βελτίωση της διαχείρισης του δημοτικού στόλου: Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών 288 τόνων CO2 ετησίως.
 • Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων σε προϊόντα που προμηθεύεται ο Δήμος και προώθηση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων. Υπολογιζόμενη μείωση εκπομπών CO2 138 τόνων CO2 ετησίως.

Πρωτογενής & δευτερογενής τομέας: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και των επιχειρήσεων του Δευτερογενούς τομέα,καθώς και προώθηση της σύστασης ενεργειακής κοινότητας για την εγκατάσταση ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Οικιακός & τριτογενής τομέας: Προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας, δημιουργία Πράσινης Γειτονιάς, δημιουργία χώρων πράσινου και ανάπλαση πλατειών, δράσεις ενημέρωσης για την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Μεταφορές: Προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο) & ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με οχήματα νέας τεχνολογίας. Εφαρμογή των προτάσεων που θα προκύψουν από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου (ΣΒΑΚ), όπως η δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

Περισσότερα άρθρα

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας