Το Έργο μας

Περιβάλλον
Το Έργο

διευθυνση περιβαλλοντος και πολεοδομιας

Περιβάλλον

Κατά τη θητεία της, εν ενεργεία, Δημοτικής Αρχής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας μετεγκαταστάθηκε σε καινούργιο, πλήρως αναβαθμισμένο, λειτουργικό κτίριο και αύξησε σημαντικά τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα τελευταία χρόνια, η Υπηρεσία ανέλαβε μια σειρά σημαντικών ενεργειών αποσκοπώντας στην επιτυχή προώθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και αλλά και η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών για την ανάπτυξη του τόπου μας. Κόντρα στις αντιξοότητες και στις καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, συνεχίζουμε το έργο μας με αποφασιστικότητα, πάντα, με γνώμονα το συμφέρον των συνδημοτών μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Υπηρεσία:

  • Ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000627 και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση στις 11.1.2018. Η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και πραγματοποιήθηκε την 16.5.2017. Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 12 μήνες.
  • Στα πλαίσια κατάρτισης των δασικών χαρτών προχώρησε σε εφαρμογή των ορίων όλων των οριοθετημένων οικισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ελέγχου του Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννιτών και έγινε προσπάθεια οριοθέτησης όσων οικισμών στερούνταν οριοθέτησης .
  • Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) η υπηρεσία μας κατέγραψε, ψηφιοποίησε και ανήρτησε στο κεντρικό portal (data.gov.gr). σημαντικό όγκο δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος όπως: στοιχεία εγκεκριμένων μελετών πράξεων εφαρμογής (απόφαση κύρωσης, πίνακες, διαγράμματα και πίνακες επικειμένων), στοιχεία εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών (ΦΕΚ έγκρισης, εγκεκριμένες πινακίδες σχεδίων, ΦΕΚ τροποποιήσεων και πίνακες όρων δόμησης), στοιχεία οριοθετήσεων όλων των οικισμών της ΠΕ Ιωαννίνων, καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης της λίμνης, διάγραμμα Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ιωαννίνων (ΖΟΕ) και σχετικό κείμενο έγκρισης αυτής όπως ισχύει σήμερα.
  • Ξεκίνησε τη διαδικασία δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης σύνταξης της μελέτης : «Μελέτη πράξης εφαρμογής (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ». Η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δημοσιεύθηκε την 13.7.2017 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό επίπεδο την 14.7.2017, ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού διατέθηκαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) από 18.7.2017 έως και 12.9.2017. Μέχρι σήμερα εγκρίθηκε από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το Πρακτικό Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχου και βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών με την υπ’ αριθ. 23/2018 απόφασή της η οποία και κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους για να λάβουν γνώση και για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Υποβλήθηκαν επτά προσφορές οι οποίες και ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου.
  • Εκκίνησε τη διαδικασία για την επικαιροποίηση των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) των πρώην Δήμων Ιωαννίνων, Περάματος, Ανατολής και Παμβώτιδος.
  • Υπέβαλε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αιτιολογική έκθεση τεκμηριώνοντας τη νομιμότητα της αρχικής έγκρισης της μελέτης για τα σεισμόπληκτα ακίνητα. Δεδομένου πως τα στοιχεία που υπήρχαν στο αρχείο σχετικά με την αιτιολόγηση, τον καθορισμό πυκνοδομημένης περιοχής, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, ήταν ελλιπή, η Υπηρεσία εκπόνησε νέα πολεοδομική μελέτη σε εφαρμογή των τότε ισχυουσών προδιαγραφών και νομοθετικού πλαισίου. Το 2017, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του αρμόδιου Υπουργείου, ενέκρινε την προαναφερόμενη αιτιολογική έκθεση και η Υπηρεσία μας προετοίμασε τα απαραίτητα, συμπληρωματικά της μελέτης, διαγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου το θέμα να επανεξεταστεί από το ΣτΕ.

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας