Το Έργο μας

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Το ΣΒΑΚ

Ο ανθρωπος στο επικεντρο

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΒΑΚ;

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο στο οποίο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο οποίο ζει και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των μετακινήσεων, ατόμων και εμπορευμάτων.

Η περιοχή μελέτης καλύπτει την Δ.Ε. Ιωαννιτών (περιλαμβάνει τα όρια των Δ.Κ. Ιωαννίνων, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Τ.Κ. Νήσου, Νεοχωρόπουλο και Εξοχής), Δ.Κ. Ανατολής – Δ.Κ. Κατσικάς – Δ.Κ. Πεδινής και Δ.Κ. Περάματος.

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου διάφορων σεναρίων που θα περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, πολιτικών, έργων και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα.

Τα εν λόγω μέτρα, πολιτικές και έργα θα συνοδευτούν με συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο η πόλη των Ιωαννίνων να θέσει τις βάσεις να γίνει βιώσιμη πόλη, από άποψη κινητικότητας.

Ουσιαστικά, η μελέτη θα αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης σε θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη συγκοινωνιακή υποδομή και την κινητικότητα ευρύτερα. Συγκεκριμένα, η μελέτη αποτελεί μια ευρεία στρατηγική, η οποία απαρτίζεται από ορθό και ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, λειτουργικές, ευέλικτες και ελκυστικές δημόσιες συγκοινωνίες, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. ευνοεί και προωθεί τη χρηματοδότηση σχετικών έργων και δράσεων που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και αποτελεί πλεονέκτημα τα εν λόγω έργα να περιλαμβάνονται σε αντίστοιχες μελέτες ΣΒΑΚ.
Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία Στάδια και σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται να έχει συνολική χρονική διάρκεια 15 μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 233 εργάσιμες ημέρες.

Οι βασικοί τομείς του μελετητικού αντικειμένου ανά στάδιο, όπως αυτό ορίζεται στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, είναι:

ΣΤΑΔΙΟ Ι

 • Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 • Ανάπτυξη κοινού οράματος για την κινητικότητα
 • Ανάπτυξη ειδικών στόχων
 • Ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου και προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης
 • Ενεργή ενημέρωση του κοινού ‐ Στάδιο Ι

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

 • Προσδιορισμός των αποτελεσματικότερων δυνατών μέτρων
 • Μάθηση από την εμπειρία των άλλων
 • Εξέταση καλύτερης τιμής – απόδοσης
 • Χρήση συνεργιών και δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ

 • Προετοιμασία Σχεδίου Δράσης και προϋπολογισμού
 • Ενεργή ενημέρωση του κοινού ‐ Στάδιο ΙΙΙ
 • Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το Στάδιο Ι της μελέτης

Πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε το έργο της ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών.

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας